Плата за харчування  дітей у дошкільних навчальних закладах

   Питання щодо плати за харчування дітей у дошкільних нав­чальних закладах регламентовані статтею 35 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628-Ш (із змінами, дамі — Закон № 2628], постановою Кабінету Міністрів України «Про невід­кладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» від 26 серпня 2002 р. № 1243 [із змінами] та Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, за­твердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 21 лис­топада 2002 р. № 667 (із змінами, далі — Порядок № 667].

   Відповідно до пункту 5 статті 35 Закону № 2628 батьки або осо­би, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державно­му та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що не перевищує 50% від вартості харчування на день.

   У пункті 2.2 Порядку № 667 визначено, що розмір плати за харчу­вання дітей за поданням дошкільного навчального закладу встанов­люють місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самовря­дування або підприємства, організації та установи, які перебувають у державній (комунальній) формі власності і мають у своєму підпо­рядкуванні дошкільні навчальні заклади, один раз на рік з урахуван­ням матеріального стану сім'ї та режиму роботи закладу. Вони можуть установлювати додаткові пільги щодо батьківської плати за харчу­вання дітей у дошкільних навчальних закладах за рахунок коштів від­повідних місцевих бюджетів, підприємств, організацій, установ.

   Слід зазначити, що хоча норми харчування, затверджені по­становою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм хар­чування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22 листопада 2004 р. № 1591 (із змінами], — єдині для всіх дошкільних навчаль­них закладів, але вартість харчування залежить від встановлених у регіонах цін на продукти.   Пунктом 2.9 Порядку № 667 визначено, що батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною дошкільного навчального закладу. За дні, у які дитина не відвідувала навчальний заклад [у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, у літній оздоровчий період тощо], плата з батьків не справляється.

   Від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закла­дах можуть бути звільнені цілком або частково окремі категорії осіб відповідно до чинного законодавства.

   Відповідно до пункту 2.5 Порядку № 667  звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у до­шкільних навчальних закладах проводиться щорічно і може пере­глядатися протягом року, але не більше одного разу, та запрова­джується в місячний термін після подання відповідних документів [довідок про сукупний дохід кожного члена сім'ї за попередній квар­тал, виданих за місцем отримання доходів, і довідки про склад сім'ї, виданої житлово-комунальними організаціями, сільськими (селищ­ними] радами].

   Пунктом 2.10 Порядку № 667 встановлено, що з осіб, які мають право на пільги, але не подали необхідних документів щодо звіль­нення від плати або зменшення розміру плати, плата справляється в розмірі, що не перевищує 50% у міській місцевості від вартості харчування дитини на день, тобто в по­вному обсязі, без урахування пільг.

   Слід зважати також на те, що у разі несплати батьками за хар­чування дитини упродовж двох місяців без поважних причин ди­тина може бути відрахована з дошкільного навчального закладу, що передбачено пунктом 12 Положення про дошкільний навчаль­ний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (із змінами]. У такому разі адміністра­ція дошкільного навчального закладу зобов'язана письмово повідо­мити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.